General Therms

Algemene voorwaarden van Tepco Procurement Services B.V. gevestigd te Barendrecht, KvK nummer 27315972


Artikel 1: Definities

1.1.      In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: Tepco Procurement Services B.V. is de gebruiker van deze algemene voorwaarden, verder aangeduid als “Tepco”.
Koper: De wederpartij van gebruiker waaraan gebruiker zaken verkoopt en levert, alsmede waaraan gebruiker in voorkomend geval ook diensten verricht etc.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen Tepco en koper.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Tepco en koper, daaronder begrepen iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Tepco en koper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2.      De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Tepco, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3.      Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4.      De toepasselijkheid van eventuele inkoop-­ of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5.      Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Tepco en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1.      Ieder door Tepco gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
3.2.      Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding door Tepco of indien door Tepco uitvoering aan de opdracht wordt gegeven.
3.3.      Koper kan geen rechten ontlenen aan door Tepco verstrekte opgaven van getallen, maten, gewichten en/of andere productaanduidingen. Getoonde monsters, tekeningen, foto’s van producten zijn slechts aanduidingen van het product.
3.4.      De prijzen in bedoelde aanbiedingen/offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1.      Tepco zal de overeenkomst met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Zij staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.
4.2.      De door Tepco opgegeven termijnen zijn steeds richttermijnen en gelden niet als fatale termijnen. Overschrijding van deze termijnen verplicht Tepco niet tot enige schadevergoeding en geeft de koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Tepco.
4.3.      In geval van niet tijdige levering dient Tepco in gebreke te worden gesteld door koper, alvorens in verzuim te kunnen geraken.
4.4.     Indien Tepco bij de overeenkomst/orderbevestiging/op de website verwijst naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften die betrekking hebben op het product, wordt koper geacht deze te kennen, ook wanneer deze voorschriften bij de levering van het product worden meegezonden.
4.5.     Nadat de producten door Tepco aan koper zijn verzonden en de afleverlocatie hebben verlaten zijn de risico’s voor de koper. De producten worden bij verzending door Tepco niet verzekerd tegen transportrisico. Het eigendomsvoorbehoud van Tepco blijft gelden.
4.6.      Indien koper de producten niet, niet tijdig of niet behoorlijk afneemt, is de koper zonder ingebrekestelling in verzuim. Koper blijft de koopsom verschuldigd, vermeerderd met rente en kosten. Tepco is gerechtigd de producten voor rekening en risico van koper op te slaan en te verkopen aan een derde. De door koper te betalen prijs wordt in dat geval verminderd met de opbrengst.

 

Artikel 5: Prijs en kosten

5.1.      De prijs is exclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
5.2.      Tepco is gerechtigd tot verhoging van deze prijs, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
5.3.      Voorts is Tepco gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van kosten zijn gestegen.

 

Artikel 6: Betaling

6.1.      Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, op een door Tepco aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, zonder dat aftrek, korting of verrekening is toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
6.2.      Indien koper in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.
6.3.      In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Tepco op de koper onmiddellijk opeisbaar. Tepco is bij twijfel over de financiële situatie van koper gerechtigd de uitvoering van de verplichtingen op de schorten en te eisen dat gehele vooruitbetaling van de koopsom geschiedt. Tepco is dan eveneens gerechtigd uitsluitend onder rembours te verzenden.
6.4.      Tepco heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Tepco kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Tepco kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. Tepco is gerechtigd ontvangen betalingen te doen strekken in een door haar gevolgde volgorde van de openstaande facturen.
6.5.      Tepco is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan koper stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met Tepco gesloten overeenkomsten volledig is voldaan.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1.      Alle door Tepco geleverde zaken blijven eigendom van Tepco totdat koper alle verplichtingen uit alle met Tepco gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van Tepco.
7.2.      Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
7.3.      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Tepco zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
7.4.      Door Tepco geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. In geval van doorverkoop verplicht koper zich eveneens onder eigendomsvoorbehoud (door) te leveren.
7.5.      Voor het geval dat Tepco zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Tepco of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Tepco zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 8: Incassokosten

8.1.      Alle in redelijkheid door Tepco in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de koper van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de koper.

 

Artikel 9: Inspectie, reclames

9.1.      Klachten dienen zo spoedig mogelijk na levering doch uiterlijk binnen 5 werkdagen door de koper schriftelijk te worden gemeld aan Tepco. De klachtbrief dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat Tepco in staat is adequaat te reageren.
9.2.      Indien een klacht gegrond is, is Tepco bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product opnieuw te leveren, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde prijs te restitueren zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven.
9.3.      Indien de koper niet binnen de in artikel 9.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.
9.4.      Geringe afwijkingen aan de levering/producten/overeenkomst kunnen geen grond voor annulering, ontbinding of reclame vormen. Retournering is slechts mogelijk na schriftelijke instemming van Tepco.

 

Artikel 10: Opschorting, ontbinding en annulering

10.1.   Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens Tepco voldoet, indien koper in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien koper surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien het bedrijf van koper wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op zaken van koper wordt gelegd, dan wel indien koper onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft Tepco het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens koper op te schorten dan wel de overeenkomst met koper, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van Tepco, waaronder die tot schadevergoeding.
10.2.   Annulering door koper kan slechts geschieden indien Tepco hiermee schriftelijk heeft ingestemd. Tepco zal alsdan 25% van de koopsom aan koper factureren.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1.   Indien Tepco aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2    Indien de schade is veroorzaakt door enig product dat bij Tepco geen enkele bewerking heeft ondergaan of die het gevolg is van een verplichtende overheidshandeling of van niet in rekening gebrachte diensten/adviezen, is Tepco voor die schade niet aansprakelijk.
11.3   De aansprakelijkheid van Tepco voor schade van de koper, die is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot maximaal het (factuur)bedrag, dat door Tepco aan de koper in rekening is gebracht voor de geleverde zaken. De eventueel door Tepco aan de koper verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Tepco in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Onder Tepco zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen zijn werknemers alsmede eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
11.4.   Tepco is voorts niet aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van door koper bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Tepco. Koper vrijwaart Tepco voor alle schade die voor Tepco mocht ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op Tepco terzake de uitvoering van de overeenkomst waarvoor Tepco conform deze voorwaarden jegens de koper niet aansprakelijk is.
11.5.   Tepco is overigens steeds bevoegd de schade van koper zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe koper alle medewerking zal verlenen.
11.6.   Koper is verplicht zijn/haar schade zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.
11.7.   Tepco is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of schade jegens derden.
11.8.   Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid zal verjaren door verloop van 1 jaar na het tijdstip van aflevering.

 

Artikel 12: Overmacht

12.1.   Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
12.2.   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Tepco geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tepco niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Tepco worden daaronder begrepen.
12.3.   In geval van overmacht kan koper geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

 

Artikel 13: Garantie

13.1.    Tepco verleent garantie voor materiaalfouten gedurende 6 maanden na aflevering voor zover het betreft uitdrukkelijke kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.
13.2.    De garantie houdt in dat Tepco voor haar rekening het geleverde geheel of deels terugneemt en vervangt. Als voorwaarde geldt dat Tepco een dergelijke garantie is overeengekomen met haar toeleverancier. Het vervangen (gedeelte van het) product wordt direct na vervanging eigendom van Tepco. Indien vervanging niet mogelijk is dan zal retournering van het product en de koopsom geschieden.
13.3.    De garantie houdt niet in dat Tepco ervoor instaat dat het product geschikt is voor het doel waarvoor koper het wil gebruiken.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

14.1.     De rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
14.2.     Alle rechtsverhoudingen tussen Tepco en de koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 15: Vindplaats

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.

Contact

Please feel free to contact us:

CallEmail